KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA

İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Arnas Market (Arnas Tarım Üretim ve Ticaret A.Ş.) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10 ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe uygun olarak müşterilerimizin ve web-sitemizi kullanan 3. Kişilerin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla kaleme alınmıştır. 

 

Bu metnin hedef kitlesi elektronik ortamda ürün ve hizmetlerimizden faydalanan ve bu amaçla web-sitemizi kullanan müşterilerimiz veya 3. kişilerdir.  Veri sorumlusu sıfatıyla aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlediğimiz kişisel verileriniz; ad- soyadı, TC kimlik numarası, cinsiyet, e-mail adresi, iletişim bilgileriniz ve sayfaya ait trafik bilgilerinizdir. 

 

 

 

 

Arnas Market tarafından toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenecektir. 

 
 

 

 

Arnas Market tarafından toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla,

Kanunun 8. maddesine uygun olarak üçüncü kişilerle paylaşımı, müşterilerin açık rızası çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterilerimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere hiçbir şekilde aktarılmamaktadır. 

Ancak, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılabilmektedir. Ayrıca, sözleşmenin kurulmasını ve ifasını sağlayabilmek ve müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için yetkili üçüncü kişilere ve verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız kişi ve kurumlara, Bankalararası Kart Merkezi hizmeti kapsamında anlaşmalı Bankalara  ve son olarak müşteri memnuniyetini arttırmak ve çeşitli pazarlama faaliyetlerini yerine getirmek için yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketlerine ve ilgili iş ortaklarımıza kişisel veri aktarımı yapılmaktadır. Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi için her türlü idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. 

 

 

 

 

Kişisel verileriniz Arnas Market tarafından yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik yöntemlerle ve 6698 sayılı Kanun başta olmak üzere “kanunlarda açıkça .öngörülmesi”, “sözleşmenin kurulması ve ifası”, “veri sorumlusunun meşru menfaati” ve “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi”nden kaynaklanan hukuki sebeplerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak açık rızanız doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

Arnas Market'e ait olan www.arnasmarket.com web sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısında ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunluka harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır. Arnas Market, www.arnasmarket.com çerezleri, günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. Ayrıca, bu çerezler aracılığıyla size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin içeriğini size göre iyileştirmek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgileriniz ve sitedeki kullanım geçmişinizi takip edebilmektedir. 

Arnas Market, www.arnasmarket.com sitesi aracılığıyla oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer, Kalıcı çerezler ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. Ancak, bu çerezleri de internet tarayıcınızın “yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerek veya www.allaboutcookies.org veya www.youronlinechoices,eu adresini ziyaret ederek kaldırabilirsiniz. 

 

 

 

 

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin,

  1. a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) işlenmişse bilgi talep etme,
  3. c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f)Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

  1. g) verileri aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  2. h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  3. i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

 

 

 

 

Şirket Adı: Arnas Tarım Üretim ve Ticaret A.Ş.

Adres: KOŞUYOLU MAH.CENAP ŞAHABETTİN SOKAK KADIKÖY 

Tel :  0 850 200 96 65

E- posta : mh@arnasmarket.com